Reklamační řád

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněných spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, není záruka poskytována, neshoda s kupní smlouvou je vyřízena v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

ZÁRUKA

Na všechny výrobky zakoupené spotřebiteli je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců podle Občanského zákoníku). Pro nespotřebitele není záruka poskytována. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete na kontaktní adresu výrobek spolu s daňovým dokladem (fakturou) anebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě, na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Kontaktní adresa / adresa pro zasílání reklamací:

FolkLove - Lucia Brinzanik
Čajkovského 1672/24
130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 02079437
DIC: CZ 7860086927

Email: shop AT folklove DOT cz

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela záruční doba. Záruka se nevztahuje také na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užívaním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud je kupující spotřebitel a vada se projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud jste obdržel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá odvozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura).

O vyřizování reklamace Vás budeme následně informovat e-mailem. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se na nás telefonicky nebo emailem na: shop AT folklove DOT cz.